فهرست بستن

برچسب: کوالکام

اپل با همکاری اینتل برای آیفون مودم ۵G می‌سازد

اپل با همکاری اینتل برای آیفون مودم ۵G می‌سازد گزارشیکهامروزمنتشرشده،حاکیازایناستکهاپلهنوزنسبتبهادامههمکاریباکوالکامخوش‌بیننیست. دراینگزارشگفتهشدهاپلدرحالمشارکتنزدیکبااینتلاستتاباهمکاریاینشرکتیکچیپمودم ۵G برایاستفادهدرآیفون‌هایبعدیطراحیکند. درحالحاضراپلوکوالکامدرگیرمجموعه‌ایازپرونده‌هایقضاییهستندکهبهحقاستفادهازپتنت‌هایکوالکامبرمی‌گردد. کوالکامحتیتاآنجاپیشرفتکهجلویفروشآیفوندرچینرابگیرد. ازآیفون ۴s تاآیفون ۶s کوالکامتنهاتامین‌کننده‌یچیپمودمبرایآیفونبودهاست. سالگذشتههمکوالکامقطعاتکلیدیموردنیازبرایمدل‌های CDMA آیفون۷راتامینکرد،درحالیکهبرایمدل‌های GSM وظیفه‌یتامینقطعاتبهاینتلسپردهشدهبود. گرچهبسیاریمعتقدهستندچیپ‌هایمودمکوالکامنسبتبهمودم‌هایاینتلبرتریدارند،ماهگذشتهصحبت‌هایمبنیبراینکهاپلدرسال۲۰۱۸همکاریباکوالکامراقطعخواهدکردبهگوشرسید.…

بازگشت به بالاي صفحه