فهرست بستن

برچسب: رپورتاژ

بدون رزومه استخدام شوید و استخدام کنید [رپورتاژ آگهی]

 مصاحبهبازنکارآفرینایرانی،مقیمفرانسه،بنیان‌گذارومدیرعاملاپلیکیشنکاریابیآناناسجاب،کهپسازحدود۱۴سالازترکایرانباهدفایجادیکسیستممدرنوآسانکاریابیبهایرانبازگشتهاست. آناهیتامتولی،کارآفرینمقیمفرانسه،بنیان‌گذارومدیرعاملاپلیکیشنکاریابیآناناسجاباستکهپسازحدود۱۴سالازترکایرانباهدفایجادیکسیستممدرنوآسانکاریابیبهایرانبازگشتهاست. آناهیتاپسازتوسعهاپلیکیشندرفرانسه،بااخذپذیرشدرشتاب‌دهندهآواتک،بهایرانبازمی‌گرددودرمدتدوماهحضوردرآواتکباآشناشدنبهاکوسیستماستارتاپیایران، اپلیکیشنآناناسجاب رابومی‌سازیمی‌کندوباکمپین،جذبکارآموزدراستارتاپ‌هایایران،اپلیکیشنآناناسجابراواردبازارمی‌کند. آناهیتامتولیدارایسابقهکاردرکشورهایحوزهخلیجفارس،آفریقاوشبهقارههندوستانو مدرک MBA ازدانشگاهولونگونگاسترالیا،مدرک PMP ،مدرکمدیریتمالیشرکت‌هایهواپیماییاز IATA ومدرکمارکتینگاز Google است. ویبههمراههمسربلژیکیخود،کههم‌بنیان‌گذارآناناسجاباست،هماکنوندرحالفعالیتدرشتاب‌دهندهفینواهستند. آناناسجابدرکوتاهزمانیپسازانتشار،برایارائهبهکنفرانساقتصادیسوییسدرتهرانانتخابمی‌شودوهمچنینبهعنوانیکیازاستارتاپ‌هایایرانیدرکنفرانسسرانکشورهایدیهشت،انتخابمی‌شود. آناهیتاوهمسرخود،قبلازایدهآناناسجاب،اپلیکیشن We Pass it Forward راساختهومنتشرکردندکهباهدفخیریهوغیرانتفاعیجهتکمکبهخانواده‌هاییکهفرزندانکوچکدارندطراحیوساختهشدهاست. ایناپلیکیشنبهعنوانفینالیستمسابقهکارآفرینانتوسطرادیودوبیانتخابشد. درخصوصهدفازایجاداپلیکیشنآناناسجاب،خانممتولیمی‌گوید: آناناسجابباهدفکمکبهجمعیتجوانودوستدارتکنولوژیایرانیبهوجودآمدهاست. معمولاوقتیکهجوانانازدبیرستانیادانشگاهفارغ‌التحصیلمی‌شوند،مشکلکاریابیآنهانمودپیدامی‌کندوچهبساقبلازفارغ‌التحصیلشدنهم،جواناناضطرابدارندکهچگونهکارپیداکنند. بیشترسایت‌هایکاریابیمخصوصنیرویکاریباتجربهطراحیشدهاستکهخواهانرزومهکامل،تجربهکاریوغیرههستند. اینموضوعباعثبهوجودآمدنبنبستبرایجوانانفارغ‌التحصیلوبی‌تجربهمیشودودراینبینافرادی،بافروشتست‌هایروانشناسیسعیدرگمراهکردننیرویجوانولیبل‌گذاریشخصیتی رویاینافرادجوانمی‌کنندکهدرهیچجایدنیاسابقهنداردوپروسهاستخدامجوانانراپیچیده‌ترمی‌کند. آناناسجابباهدفبرطرفکردناینمشکلوباشعار دیگرنیازیبهرزومهنداریدودرعرضسهروزکار پیداکنید،سعیدرتسهیلاستخدامنیرویجوانوپرانرژیدارد.…

بازگشت به بالاي صفحه