مغز انسان چگونه فرگشت یافت؟

بیگ بنگ: مغز انسان با تمامی پیچیدگی‌هایی که دارد، محصول میلیون‌ها سال فرگشت است. مغز در طول دورۀ فرگشت دچار تغییرات قابل توجهی شده است. به گزارش بیگ بنگ، اولین مغزها قدری بزرگتر از خوشه‌های سلولی بودند. این سلول‌ها اطلاعات دریافتی از اندام‌های حسی را مورد پردازش قرار می‌دهند. در بین کلیه موجودات زنده، انسان‌ها …
ادامه ی نوشته مغز انسان چگونه فرگشت یافت؟