فهرست بستن

برچسب: امام هدایت

مرگ

مرگ چیز خوبیست ولی برای همسایه یا برای آمریکا و…

تابوت نهفته در ستاره داوود
تابوت نهفته در ستاره داوود
صلیب برای اعدام
صلیب برای اعدام
سوره بقره آیه 156
قرآن کریم، سوره بقره، آیه 156

هر دردی درمان دارد جز مرگ. فقط اگر پاکباخته باشی و به استقبال مرگ بروی پیروز امتحان الهی هستی وگرنه مرگ اهرمی است برای توقف و ترساندن تو.