مرگ

مرگ چیز خوبیست ولی برای همسایه یا برای آمریکا و… هر دردی درمان دارد جز مرگ. فقط اگر پاکباخته باشی و به استقبال مرگ بروی پیروز امتحان الهی هستی وگرنه مرگ اهرمی است برای توقف و ترساندن تو.