دسته: معماری

  • احساس تکلیف کردم

    احساس تکلیف کردم

    از آنجا که وضعیت فرهنگی و اقتصادی ایران، در حال قجری شدن است و درمان این درد، جز با قلدری رضاخانی چاره ای ندارد و گروه خونی من به پادشاهی میخورد بدین سان و در این ایام آخرالزمان، اعلام نامزدی برای پادشاهی می کنم.

  • قیاس

    اومدم ساده انگاری کنم و بگم دنیای متاورس و خرید و فروش زمین و ملک در آن مثل خانه عنکبوت هست ولی به این نتیجه رسیدم که حتی وبسایت(تار نما) خودم هم با این قیاس مع الفارق در حد خانه عنکبوت محسوب میشه و بهتره از خودم تعبیر و تفسیر برای آیات قرآن درنیارم. فقط…