جواب بازی آمیرزا | نگاهی به پاسخ مراحل ۱ تا ۲۸۰۰

com.BrainLadder.Amirza0

۶۰۱. دود ← اردن ← نوید ← نادر ← درود ← درون ← دینار ← دیوان ← دیدار ← دیوار ← دوران ← اروند ← روانی ← ویران ← رادیو
۶۰۲. عرب ← عروس ← بستر ← وسعت ← ساعت ← عابر ← سراب ← بورس ← سرعت ← عبور ← عبرت ← روستا ← باروت
۶۰۳. واگن ← فارس ← نرگس ← نگار ← سنگر ← افسر ← سونا ← سرنگ ← گران ← انگور ← سروان ← فوران ← فانوس ← گارسون ← افسونگر
۶۰۴. تند ← مدت ← تهی ← متن ← مرده ← ریتم ← نیمه ← مرید ← تیره ← مدیر ← نمره ← تمدن ← میهن ← مهدی ← درهم ← تمرین ← مدینه
۶۰۵. بغل ← باغ ← لبه ← آغل ← غیب ← بالا ← غایب ← ابله ← الاغ ← لایه ← اهلی ← باله ← بالغ
۶۰۶. آلپ ← آرام ← آمار ← املا ← رمال ← رمان ← لامپ ← آلمان ← آرمان
۶۰۷. منچ ← چمن ← چای ← عید ← چین ← دعا ← مایع ← مانع ← عمان ← معنا ← معدن ← معاد ← چمدان ← میدان ← معدنچی
۶۰۸. مزد ← دزد ← یزد ← دید ← میز ← داد ← ایدز ← دزدی ← آزاد ← مداد ← زیاد ← ایزد ← آزادی ← داماد ← امداد
۶۰۹. تیز ← تایر ← زیان ← زینت ← آزار ← تراز ← ارزن ← زرین ← نیاز ← زیارت ← ارزان ← نیزار ← ایران

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۱۰

۶۱۰. ربات ← نوبت ← نبات ← انبر ← بیان ← بیات ← تنور ← بانو ← رانت ← باروت ← بیرون ← بینوا ← باتری ← روبان ← بوران ← بورانی
۶۱۱. خدا ← مواد ← مدار ← آوار ← مخدر ← مورخ ← مادر ← آمار ← آرام ← آخور ← خرما ← خاور ← خادم
۶۱۲. پدر ← پادو ← وارد ← پارو ← پودر ← پرتو ← دارت ← اردو ← آوار ← دوات ← داور ← دارو ← اروپا ← واردات
۶۱۳. فرش ← تفرش ← هرات ← تراش ← افشا ← افرا ← فرات ← ارتش ← رشته ← رفاه ← فشار ← شهرت ← آشفته ← فرشته ← شرافت ← اشاره
۶۱۴. گله ← بدل ← انبه ← ابله ← باله ← هلند ← گنده ← بنده ← گلاب ← بلند ← بالن ← انگل ← بانگ ← گنبد ← بنگاه ← گلدان ← هندبال
۶۱۵. قصد ← قرص ← فقر ← قصر ← قیر ← قیف ← صفا ← صاف ← افق ← رقص ← صدا ← صفر ← صدف ← صیاد ← فقیر ← فردا ← صادق ← رفیق ← فریاد
۶۱۶. سخن ← سخت ← پست ← ساخت ← پناه ← پخته ← سپاه ← خسته ← خانه ← تنها ← نخست ← پسته ← پاسخ ← نسخه
۶۱۷. سهم ← سند ← پند ← پناه ← پماد ← ماسه ← دهان ← دانه ← ساده ← ماده ← سهام ← دامنه ← مهندس ← همدان
۶۱۸. ایست ← سیما ← ماست ← آسیا ← املا ← لیست ← املت ← تماس ← اسلام ← الماس ← تسلیم ← سلامت ← ایلام ← سلامتی ← مالیات ← التماس
۶۱۹. جام ← متن ← تند ← تاج ← مزد ← مدت ← جزام ← مزاج ← جامد ← مجاز ← زمان ← تمدن ←
نماز ← نجات ← نامزد

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۲۰

۶۲۰. زال ← خال ← خاص ← اصل ← صلح ← زحل ← حاصل ← صالح ← خالص ← خیال ← اصیل ← خالی ← حاصلخیز
۶۲۱. کوچ ← چرک ← چین ← یونس ← کرسی ← کویر ← نوکر ← چروک ← ریسک ← سیرک ← کنسرو
۶۲۲. زاغ ← داغ ← غار ← غنا ← غاز ← ارزن ← چادر ← دراز ← چراغ ← اردن ← چنار ← چغندر
۶۲۳. ارزن ← اردن ← ربنا ← دراز ← باند ← بارز ← برنز ← انبر ← زبان ← بردار ← برادر ← دربار ← دربان
۶۲۴. جگر ← رنج ← جنگ ← جام ← جرم ← اوج ← موج ← گنج ← جوان ← رمان ← جارو ← آرنج ← نجوم ← واگن ← نجار ← مرجان ← انگور ← جانور ← جنگاور
۶۲۵. رخش ← خوک ← خشک ← شاخ ← چکش ← چرک ← چرخ ← کوچ ← چروک ← چاکر ← شکار ← خراش ← کاوش ← خارش ← خاور ← روکش ← کشور ← خوراک
۶۲۶. جوش ← جشن ← دوش ← شاهد ← شانه ← جواد ← دانش ← جوان ← دشنه ← جهاد ← جادو ← جاده ← جهان ← اندوه ← وجدان ← جوانه ← دانشجو ← جوشانده
۶۲۷. تخت ← رخت ← تهی ← خبر ← خیر ← بخت ← تربت ← بخیه ← تختی ← بهتر ← خبره ← تخته ← تیره ← رتبه ← تخریب ← تربیت ← تبخیر
۶۲۸. کرج ← کاج ← جادو ← ورود ← اردک ← کارد ← کادو ← جودو ← جواد ← جارو ← کادر ← رکود ← دکور
۶۲۹. قلب ← قتل ← قاب ← لقب ← قاتل ← قالب ← بالا ← قلاب ← شلاق ← اتاق ← بقال ← بالش ← شتاب ← تلاش ← تقلب ← تالاب ← باتلاق
۶۳۰. بدل ← گله ← دلار ← گلاب ← گرده ← گربه ← دلبر ← برگه ← باده ← ابله ← باله ← برده ← دلربا ← براده ← درگاه ← گرداب ← بالگرد
۶۳۱. تپش ← پشت ← هشت ← پشه ← تنه ← تنگ ← گشنه ← تنگه ← تشنه ← نقشه ← قشنگ
۶۳۲. گلو ← لوح ← گسل ← هلو ← حوا ← سوله ← ساوه ← الگو ← حلوا ← هالو ← سلاح ← ساحل ← سوال ← حوله ← حواس ← اسلحه ← گوساله
۶۳۳. قفس ← فال ← قله ← قفل ← سکه ← افق ← قلک ← سقف ← کلاه ← کلاس ← کافه ← کاسه ← ساقه ← سفال ← قفسه ← فلکه ← اسکله ← کلافه
۶۳۴. رنج ← تاج ← برج ← جهان ← تنها ← رتبه ← نجات ← نجار ← برنج ← باجه ← انبه ← آرنج ← تاجر ← تهران ← تجربه ← ترانه
۶۳۵. دیس ← عطر ← سطر ← دعا ← عید ← عدس ← رعد ← سعی ← سریع ← اسید ← رسید ← اسیر ← عطار ← ساعد ← آدرس ← سعدی ← عدسی ← عطارد
پاسخ های بازی “آمیرزا ۲٫۸”
۶۳۶. نسل ← سوت ← هلو ← هتل ← هوس ← تله ← نوه ← چهل ← تنه ← تونل ← ستون ← سوله ← چهلستون
۶۳۷. چاپ ← گاو ← پوچ ← اول ← گلو ← چال ← پلو ← پول ← گلپر ← پارچ ← پارو ← الگو ← چپاول
۶۳۸. گلف ← نفس ← فال ← لگن ← چنگ ← گسل ← سفال ← انگل ← سالن ← چنگال
۶۳۹. پشه ← هوش ← گوش ← گوهر ← پوشه ← شوهر ← رشوه ← گروه ← شوره ← پژوهش ← پروژه ← پژوهشگر
۶۴۰. یزد ← وزن ← زیاد ← زانو ← آویز ← ونیز ← ایزد ← ایدز ← زیان ← نیاز ← دیوان ← زندان ← نوزاد ← یونان ← اندونزی

حل بازی آمیرزا مرحله ۶۴۱

۶۴۱. شیب ← تیز ← زشت ← آتش ← شتاب ← زیبا ← تابش ← بازی ← اشیا ← آشتی ← بیات
۶۴۲. راکت ← کتان ← رانت ← آنتن ← کتری ← تانک ← کارت ← کنار ← کتیرا ← تاریک ← کتانی ← تانکر
۶۴۳. رنگ ← سند ← گردن ← نرگس ← سنگر ← گردو ← سوسن ← سرنگ ← درنگ ← سرود ← درون ← سوگند
۶۴۴. خزر ← زخم ← رمان ← آزار ← خمار ← خزان ← خرما ← زمان ← آرام ← آمار ← خانم ← مزار ← مخزن ← نماز ← ارزان ← آرمان
۶۴۵. پدر ← دکل ← پلک ← پول ← پاک ← پارو ← دلار ← پلاک ← کادو ← پدال ← لودر ← کولر ← پودر ← پارک ← دکور ← دلاور ← پولاد ← پولدار
۶۴۶. خرس ← لپه ← پله ← پسر ← سپر ← سرخ ← خاله ← پاره ← پاسخ ← سپاه ← هراس ← پارس ← پسرخاله
۶۴۷. گلو ← گلف ← لیف ← فیل ← فرش ← فیش ← شرف ← گوش ← لیگ ← یورش ← گوشی ← فروش ← فوری ← شریف ← گوریل ← گلفروشی
۶۴۸. گوهر ← گروه ← دوره ← آگاه ← آوار ← گردو ← روده ← گرده ← گوارا ← اراده ← اداره ← آواره ← هوادار ← اردوگاه
۶۴۹. چای ← چین ← چرک ← اراک ← کنار ← آچار ← چنار ← چاکر ← ایران ← انکار ← ناچار

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۵۰

۶۵۰. متن ← نوک ← کویت ← موکت ← کمین ← تومان ← مانتو ← کتانی ← تامین ← نیمکت ← امنیت ← ویتنام ← کامیون
۶۵۱. چکش ← چرک ← چای ← شاکی ← شریک ← شیار ← اراک ← شکار ← آچار ← چاکر ← کاشی ← چریک ← آرایش ← آشکار ← شکارچی
۶۵۲. بیم ← شیب ← مبل ← بیل ← لبه ← شبیه ← شلیل ← میله ← بیمه
۶۵۳. قند ← نقد ← قدر ← قرن ← قرآن ← قرار ← قناد ← گردن ← قادر
۶۵۴. دست ← کتری ← ایست ← درست ← رسید ← آدرس ← اسید ← اسکی ← دکتر ← تاکسی ← تدریس ← کتیرا ← ریاست ← تاریک ← اسکیت ← دستیار ← کاردستی
۶۵۵. سنج ← گنج ← جگر ← تنگ ← جنگ ← تاج ← رنج ← نجات ← آرنج ← نجار ← سرنگ ← تاجر ← سنگر ← نرگس ← جسارت ← گرجستان
۶۵۶. خون ← خوک ← نوک ← خنک ← کویت ← یکتا ← خاکی ← کتانی ← خیانت
۶۵۷. زیپ ← پیاز ← ناشی ← زیان ← نیاز ← منشی ← پیام ← زمین ← آشپز ← نمایش ← ماشین ← پیمان ← پشیمان
۶۵۸. کاخ ← خدا ← خوک ← خود ← گردو ← دکور ← کادو ← خوراک ← خودکار

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۵۹

۶۵۹. چال ← پیچ ← چای ← پول ← سوپ ← پوچ ← چاپ ← پویا ← سویا ← سوال ← چیپس ← پلیس ← سیلو ← ویلا ← وسایل ← چالوس ← چاپلوس
۶۶۰. صدا ← دفن ← نصف ← صدف ← صاف ← صفر ← صفا ← صیاد ← فردا ← صادر ← فریاد ← آفرین ← صرافی
۶۶۱. غار ← باغ ← بچه ← چاه ← غرب ← چرب ← چراغ ← غبار ← چهار ← آچار ← باغچه ← ارابه ← چابهار
۶۶۲. نشر ← پشه ← پنیر ← ریشه ← شانه ← آینه ← شیره ← شیار ← شاهین ← نشریه ← پاشنه ← پریشان ← پیراهن
۶۶۳. دیگ ← لیگ ← دلار ← دلیر ← گاری ← یلدا ← ریال ← گالری ← دلگیر
۶۶۴. سیما ← ماست ← ژیان ← تنیس ← تماس ← ایست ← نسیم ← امنیت ← آستین ← تامین ← سیمان ← یاسمن ← سینما
۶۶۵. خیر ← چرخ ← چرم ← هیچ ← چای ← چاه ← مخچه ← خمره ← خیار ← خمیر ← مریخ ← خیام ← چهار ← خرما ← خیمه ← میخچه
۶۶۶. جوک ← مکه ← موج ← کوه ← جیب ← میوه ← هجوم ← جیوه ← هویج ← بیوه ← بیمه
۶۶۷. ترس ← سکو ← سوت ← رسول ← ترسو ← کولر ← سکوت ← سلول ← لوستر
۶۶۸. سوپ ← روح ← سحر ← حوا ← پست ← راحت ← پوست ← پارس ← حسرت ← پرستو ← اورست ← روستا ← حراست
۶۶۹. کرج ← کاج ← تاج ← کتری ← راکت ← جرات ← کارت ← جاری ← تاجر ← یکتا ← تاریک ← کتیرا
← تکرار

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۷۰

۶۷۰. عرش ← شعر ← اثر ← ارث ← رعنا ← ناشر ← انشا ← آشنا ← شاعر ← اعشار
۶۷۱. ماشه ← آرام ← آگاه ← اشاره ← اهرام ← گمراه ← شاهرگ ← شماره ← آرامش
۶۷۲. هلو ← دکل ← دکه ← کوه ← کلاه ← کاهو ← کوزه ← کادو ← کوله ← کاوه ← لوزه ← هالو ← زالو ← زاهد ← آلوده
۶۷۳. رخت ← سخت ← خسته ← ساخت ← آخرت ← اسارت ← ستاره ← خسارت ← استخر ← آراسته
۶۷۴. مزد ← موز ← دلار ← زالو ← زمرد ← مدال ← آرزو ← دراز ← مدار ← مزار ← مواد ← مادر ← لودر ← لوازم ← مزدور ← دلاور ← زردآلو
۶۷۵. مرغ ← غرب ← بغل ← لغت ← باغ ← غار ← مبل ← غبار ← مربا ← املت ← غارت ← تمبر ← غلام ← لاغر ← بالغ ← غربت ← مبلغ
۶۷۶. میز ← مزد ← مزه ← مهدی ← زنده ← هیزم ← همزن ← نیمه ← نیزه ← زمین ← میهن ← مدینه
۶۷۷. سیخ ← شاخ ← خیس ← سخن ← شیخ ← خشن ← ساق ← نیش ← سینا ← نقاش ← شانس ← نقاشی
۶۷۸. رخت ← نرخ ← خیر ← پنیر ← خیار ← آخرت ← خیانت ← تاخیر ← تاریخ
۶۷۹. تیز ← ساز ← سبز ← سیب ← قاب ← زیست ← بزاق ← سبقت ← آسیب ← زیبا ← بازی ← سبزی ← بیست ← ایست
۶۸۰. جلد ← جسد ← جاده ← سوله ← جاهل ← سوال ← جهاد ← جلاد ← سجده ← سواد ← ساده ← جلسه ← جدول ← سجاده ← آلوده ← آسوده
۶۸۱. مشت ← رشت ← شتاب ← شربت ← تمبر ← آرام ← مرتب ← مربا ← تماشا ← آبشار ← آرامش
۶۸۲. متن ← مدت ← دقت ← قدم ← تمدن ← قنات ← قناد ← نامه ← تنها ← دهات ← ماده ← همدان ← دامنه ← دهقان
۶۸۳. گله ← نوه ← گلو ← لال ← گونه ← الگو ← انگل ← لنگه ← لوله ← لاله ← گلوله ← النگو
۶۸۴. گیس ← سبک ← برگ ← رکاب ← سراب ← کاسب ← آسیب ← اکبر ← اسیر ← گاری ← بیکار ← سیگار ← باریک
۶۸۵. لطف ← لبه ← فال ← طلا ← طفل ← طبل ← برف ← ابله ← رفاه ← باطل ← باله
۶۸۶. تشک ← کشت ← تشت ← سکان ← ساکن ← شانس ← کاشت ← شکست ← تشتک ← نشست ← ساکت ← تکان
۶۸۷. جهش ← گلو ← جوش ← گوش ← گله ← گوشه ← گوجه ← لهجه
۶۸۸. دنج ← جگر ← رنگ ← رنج ← برگ ← برج ← جنگ ← گنبد ← نجیب ← دبیر ← درنگ ← برنج ← گردن
۶۸۹. رحم ← حرم ← مدت ← محمد ← محرم ← حریم ← مریم ← مردم ← مدیر ← رحمت ← متحد ← محترم ← تحریم
جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۹۰
۶۹۰. عرب ← عمر ← شعر ← شمع ← مشت ← تمبر ← مربع ← عابر ← شربت ← شاعر ← شتاب ← مربا ← عمارت ← عبارت
۶۹۱. برج ← زرد ← وجب ← جارو ← جواب ← واجب ← بازو ← آرزو ← بازجو ← جوراب
۶۹۲. شرق ← قیر ← قشر ← شال ← شادی ← ارشد ← شلاق ← قالی ← یلدا ← قادر ← ریال ← دلار ← قلدر ← دلیر
۶۹۳. جهش ← دیو ← جوش ← جدی ← دوش ← جیوه ← هویج ← جزوه ← شهید ← دوشیزه
۶۹۴. نصب ← صوت ← بانک ← نوبت ← تکان ← نبات ← کتاب ← صابون ← تنباکو
۶۹۵. لبو ← مبل ← طبل ← طول ← سطل ← سیب ← وسط ← سبیل ← طلسم ← بلوط ← لیمو ← سیلو ← موسی ← مطلوب
۶۹۶. قلک ← قهر ← قله ← برق ← قبر ← قبله ← برکه ← کلبه ← کلاه ← بقال ← قالب ← قاره ← قلاب ← براق ← کابل ← کربلا
۶۹۷. جرم ← مکه ← موج ← نمک ← کوه ← نوکر ← کوره ← جهنم ← جوهر ← نمره
۶۹۸. وزن ← کنیز ← زانو ← نازک ← زیان ← نیاز ← کویت ← زینت ← کتانی ← زیتون
۶۹۹. پست ← پلک ← پیر ← پیک ← کتری ← لیست ← پلیس ← پیکر ← لیتر ← رتیل

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۰۰

۷۰۰. نجف ← عاج ← رنج ← جان ← نجار ← عارف ← رفاه ← آرنج ← جهان ← عرفان
۷۰۱. حدس ← سبد ← حبس ← حوا ← بوس ← سواد ← واحد ← حسود ← حساب
۷۰۲. حرف ← حرم ← رحم ← فکر ← حکم ← حمام ← حرام ← کافر ← مرام ← محرم ← مکار ← حاکم ← محکم
۷۰۳. سیخ ← شیخ ← شال ← شاخ ← خیس ← خشک ← کاشی ← شاکی ← خیال ← کلاس ← خالی ← شلیک ← کلیسا ← خشکسالی
۷۰۴. نفت ← تنش ← فیش ← وفا ← شفا ← وفات ← ناشی ← یواش ← شیفت ← آشتی ← آویشن
۷۰۵. صلح ← صبر ← رضا ← ضرب ← اصل ← صبح ← صاحب ← صحرا ← حصار ← حاصل ← حاضر
۷۰۶. رانت ← هرات ← هراس ← تنها ← راست ← تهران ← ترانه ← رسانه ← ستاره
۷۰۷. تله ← کشت ← تشک ← شدت ← دکل ← دکه ← هشت ← دشت ← شکست ← دسته ← سکته ← دستکش
۷۰۸. سنگ ← نفت ← نفس ← تنگ ← سنگر ← تفنگ ← فارس ← افسر ← نرگس ← سرنگ ← نفرت ← تنفس ← سفارت
۷۰۹. مزد ← زیپ ← امید ← پیام ← پیدا ← زیاد ← آزاد ← ایدز ← پیاز ← پماد ← آزادی
۷۱۰. غرب ← برف ← باغ ← غار ← فریب ← غایب ← غبار ← رفاه ← غریب ← غرفه ← غریبه
۷۱۱. پست ← چاه ← تپه ← چاپ ← سپاه ← ساده ← دسته ← پسته ← دهات
۷۱۲. لیف ← فیل ← هدف ← فدا ← فال ← آینه ← هلند ← هادی ← دهلی ← یلدا ← فایده ← ناهید ← آینده ← دلفین
۷۱۳. شیب ← شیره ← ریشه ← زیبا ← شهاب ← ارزش ← بیشه ← هزار ← بازی ← زهرا ← شبیه ← شیراز ← شهربازی
۷۱۴. صوت ← وصیت ← هیات ← تایر ← صورت ← تیره ← تصور ← هرات ← صورتی ← تصویر
۷۱۵. چمن ← منچ ← سهم ← چین ← هیچ ← میهن ← سینه ← نسیه ← نیمه ← غنچه ← نغمه ← نسیم
۷۱۶. میخ ← ماهی ← خامه ← خیام ← گیاه ← آگهی ← خیمه ← مخفی ← مخفیگاه
۷۱۷. قسم ← سوپ ← پدر ← قوم ← ورق ← قدم ← رقم ← مقدس ← پودر ← مرقد ← سمور ← سرود ← مدرس
۷۱۸. شفا ← زشت ← ارتش ← آشتی ← ترشی ← شیفت ← شیار ← ارزش ← اتریش ← زیارت ← شیراز
۷۱۹. سخن ← وفا ← دفن ← خدا ← خون ← سونا ← فاسد ← نخود ← سواد ← فانوس ← اسفند
۷۲۰. بالن ← انگل ← باند ← گلاب ← دلار ← لنگر ← بلند ← گردن ← گنبد ← گلنار ← گلدان ← آبرنگ ← دنبال ← گرداب ← بالگرد
۷۲۱. داد ← درد ← مرد ← مدار ← مربا ← مبدا ← مداد ← مادر ← مرداد ← درآمد ← برادر ← مرداب
۷۲۲. موم ← حرم ← روح ← رحمت ← تورم ← مترو ← محرم ← ترمیم ← محروم ← تحریم ← محترم ← مرحوم
۷۲۳. جنگ ← جگر ← آینه ← گیره ← گناه ← نجار ← گریه ← آرنج ← جیره ← آهنگ ← آگهی ← هیجان ← انجیر ← آهنگر
۷۲۴. ناشی ← گریم ← ناشر ← گرما ← گاری ← منشی ← شناگر ← ماشین ← نمایش ← نگارش ← نمایشگر
۷۲۵. نوه ← روده ← رنده ← درون ← نوید ← ویژه ← نروژ ← نرده ← نیرو ← هیدروژن
۷۲۶. پله ← لپه ← لامپ ← پیله ← میله ← ماله ← پیام ← پایه ← ماهی ← مایل ← پیاله
۷۲۷. قوا ← خلق ← لخت ← خال ← ملخ ← قول ← قلم ← تلخ ← قوم ← وقت ← تقوا ← قاتل ← مقوا ← خالق ← خلاق ← املت
۷۲۸. چاه ← چای ← کاه ← چرک ← چکه ← هیچ ← چاره ← چهره ← چاکر ← کرایه
۷۲۹. بوته ← تباه ← بهشت ← تابه ← آشوب ← شهاب ← شتاب ← توبه ← شباهت ← باهوش ← اشتباه
۷۳۰. وزن ← سوت ← زیست ← زینت ← یونس ← سینی ← ستون ← ونیز ← سوزن ← تنیس ← ویزیت ← زیتون

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۳۱

۷۳۱. چسب ← سود ← چوب ← دیو ← سیب ← سبد ← سوت ← دیس ← دست ← بوس ← دوست ← بیست
۷۳۲. رمان ← پیرو ← پیام ← پارو ← نیرو ← پویا ← پنیر ← پوریا ← روانی ← پیمان ← پیانو ← نیمرو ← مانور ← ویران ← رومانی
۷۳۳. امید ← دنیا ← دامن ← مدال ← یلدا ← مایل ← نادم ← میدان ← میلاد ← دینام ← ملایم
۷۳۴. ریال ← امیر ← مایل ← املا ← آمار ← رمال ← آرام ← ملایر ← ایلام ← مالاریا
۷۳۵. عقل ← قله ← دعا ← اهدا ← قلعه ← عادل ← عاقد ← عاقل ← عقده ← علاقه ← قلاده
۷۳۶. دکل ← باج ← تاج ← کاج ← جلد ← بدل ← کبد ← جلبک ← کتاب ← کلاج ← کابل ← جالب ← جلاد ← کالبد
۷۳۷. گوش ← شوهر ← شوره ← ارزش ← ورزش ← گوشه ← آرزو ← گروه ← رشوه ← گراز ← روزه ← گزارش ← گوارش ← شاهرگ ← هاشور ← ورزشگاه
۷۳۸. دیگ ← گردش ← گردن ← مرشد ← دشمن ← شگرد ← گریم ← مرید ← منشی ← گندم ← مدیر
۷۳۹. نوید ← پیدا ← یلدا ← پدال ← ویلا ← پویا ← پوند ← پیانو ← دیوان ← پیوند ← لیوان ← وانیل

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۴۰

۷۴۰. شیب ← بیشه ← بنیه ← شیعه ← ناشی ← شانه ← شهاب ← انبه ← شعبه ← آینه ← شنبه ← شایعه ← شعبان ← شاهین
۷۴۱. شال ← شکل ← کالا ← شلیک ← شاکی ← کاشی ← شریک ← شکار ← لشکر ← ریال ← آشکار ← آرایش ← کالری
۷۴۲. یلدا ← دیلم ← مرید ← رمال ← مدار ← مدال ← دلار ← مادر ← مدیر ← امید ← دایی ← ریال ← ملایر ← میلاد ← میلیارد
۷۴۳. لبه ← مبل ← هتل ← مدت ← تله ← تمدن ← تنبل ← بنده ← بهمن ← دلمه ← بلند ← هلند ← دنبه ← مهلت ← تلمبه
۷۴۴. بوس ← سبد ← برس ← دوش ← درشت ← بورس ← ترسو ← شربت ← دوست ← درست ← شبدر ← رسوب ← سرود ← دستور
۷۴۵. کتری ← یکتا ← کارت ← دارت ← ژاکت ← راکت ← اردک ← دکتر ← دریا ← آژیر ← تدارک ← کتیرا ← تیراژ ← تاریک
۷۴۶. کوه ← پاک ← پتو ← توپ ← پوک ← تپه ← پاکت ← کاوه ← پوکه ← کاهو ← کوتاه
۷۴۷. ریه ← میوه ← ماهی ← میهن ← نمره ← نیمه ← مانور ← مناره ← نیمرو ← رومانی ← اهریمن ← اورمیه ← موریانه
۷۴۸. زشت ← شاه ← شتاب ← شهاب ← زاهد ← تازه ← دهات ← تابه ← ابهت ← بهشت ← شاهد ← شهادت ← شباهت ← بهداشت
۷۴۹. سبز ← ساز ← لبو ← رسول ← سوال ← زابل ← آرزو ← بلور ← بورس ← زالو ← بازو ← لباس ← سراب ← البرز ← سرباز ← بلوار ← بازرس
۷۵۰. شیب ← زهرا ← هزار ← زیره ← بیشه ← شیار ← شیره ← ریشه ← ارزش ← شهاب ← شیراز ← شیربها ← شهربازی
۷۵۱. وزن ← گدا ← زنگ ← زرد ← زانو ← واگن ← دراز ← گردن ← گردو ← درون ← گوزن ← انگور ← نوزاد
۷۵۲. نامه ← ماسه ← سهام ← سرمه ← نمره ← ساده ← سرما ← همسر ← ماده ← آدرس ← مدرسه ← سمندر ← مهندس ← همدان ← مناره ← رسانه
۷۵۳. لوس ← یاس ← سوال ← آسیا ← یونس ← سالن ← ویلا ← آسان ← سویا ← ایوان ← وانیل ← لیوان
۷۵۴. فوت ← فیل ← لیز ← زلف ← فلز ← لیف ← فضول ← زیلو ← فلوت ← فیوز ← لوزی
۷۵۵. مبل ← قلم ← مشق ← شام ← طلا ← قشم ← مطب ← قلب ← قطب ← بالش ← قلاب ← قالب ← باطل ← طلاق ← بقال ← شلاق ← شمال
۷۵۶. فیل ← لیف ← نیرو ← فیلم ← منفی ← لیمو ← فوری ← فرمول ← نیمرو ← نیلوفر
۷۵۷. کود ← یزد ← کدو ← زود ← نوک ← وزن ← کنجد ← کنیز ← نوید ← نیکو ← کندو ← جکوزی
۷۵۸. اول ← نسل ← ستون ← سوال ← سونا ← آسان ← تونل ← سالن ← استان ← ستوان
۷۵۹. برگ ← گرز ← رنگ ← زبان ← گراز ← آبان ← بزرگ ← انبار ← باران ← بازار ← ابزار ← ارزان ← بازرگان
۷۶۰. نرم ← نمک ← میخ ← خبر ← خنک ← نرخ ← کریم ← کبیر ← میخک ← کمین ← مریخ ← کربن ← مربی ← خمیر
۷۶۱. کود ← کدو ← تکه ← کوه ← دوا ← دکه ← کادو ← کاوه ← کاهو ← کوتاه
۷۶۲. سهم ← حنا ← نامه ← سالن ← ساحل ← ماسه ← سلام ← حمله ← سالم ← اسلحه ← حامله ← حماسه
۷۶۳. وزن ← میز ← موز ← آویز ← زیان ← زمین ← نیاز ← زانو ← زمان ← نماز ← آزمون ← میزان ← موازی ← مایونز
۷۶۴. تاب ← اسب ← حبس ← حساب ← ماست ← محبت ← تبسم ← تماس ← مساحت ← تمساح
۷۶۵. هوش ← موش ← بهمن ← شبنم ← ماشه ← آشوب ← شنبه ← شانه ← انبه ← شهاب ← باهوش ← نوشابه
۷۶۶. پیک ← کیش ← پری ← پیر ← شاکی ← کاشی ← شریک ← شکار ← پارک ← شاپرک ← پیراشکی
۷۶۷. یلدا ← دنیا ← امید ← لیمو ← مواد ← مدال ← میلاد ← میدان ← ملوان ← وانیل ← لیوان

حل بازی آمیرزا مرحله ۷۶۸

۷۶۸. نان ← گله ← ناله ← لانه ← نهال ← گلاب ← ابله ← انبه ← نهنگ ← بالن ← بنگاه ← لبنان ← نگهبان
۷۶۹. نفس ← سرفه ← سفره ← آسان ← رفاه ← انار ← رسانه ← ناهار ← فرانسه ← افسانه
۷۷۰. برق ← براق ← بهار ← ایده ← قاره ← بدهی ← دبیر ← رقیب ← برده ← بیدار ← ردیاب ← بدرقه ← دایره
۷۷۱. موج ← جسم ← تماس ← نجات ← ماست ← سمنو ← ستون ← نجوم ← ناموس ← تومان ← مانتو
۷۷۲. شنا ← دهان ← شانه ← دانا ← آشنا ← دانش ← ناهار ← اشاره ← اراده ← هشدار ← اداره
۷۷۳. گاو ← لیگ ← گلو ← ویلا ← گاری ← ریال ← الگو ← گالری ← گوریل
۷۷۴. مکه ← مزه ← کینه ← زمین ← کمین ← نیزه ← همزن ← نازک ← کمان ← هیزم ← کنیز ← کیهان ← میزان
۷۷۵. جیغ ← مرغ ← موج ← جرم ← غوره ← مجری ← میوه ← جوهر ← جیوه ← هویج ← جریمه ← جمهوری
۷۷۶. زرد ← زهر ← زنگ ← رنگ ← گردن ← نهنگ ← هرگز ← گرده ← زنده ← زرنگ
۷۷۷. کشو ← کفش ← کیف ← شکم ← کشف ← موش ← کفاش ← کافی ← شکاف ← موشک ← مشکی
۷۷۸. آینه ← میهن ← مهدی ← دنیا ← ماده ← آینده ← همدان ← مانده ← میدان ← ناهید ← نماینده
۷۷۹. مشت ← مشق ← قشم ← آتش ← اتاق ← نقاش ← آشنا ← تماشا ← امانت ← انتقام

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۸۰

۷۸۰. نوع ← شمع ← عمو ← روشن ← شروع ← معنا ← شورا ← شعور ← شاعر ← عمان ← معاون ← مشاور
۷۸۱. کیف ← کاسه ← سیاه ← سایه ← کیسه ← کینه ← آینه ← سینه ← کیهان ← سفینه
۷۸۲. میخ ← خفه ← خیمه ← منفی ← آینه ← خانه ← خیام ← خانم ← مخفی ← خامه
۷۸۳. مهم ← نمره ← جهان ← مجرم ← نجار ← آرنج ← جهنم ← مهاجم ← مهمان ← مهاجر ← مرجان ← مناره
۷۸۴. عمو ← سیم ← هوس ← عید ← عدس ← عمه ← سعی ← معده ← سعدی ← میوه
۷۸۵. پدر ← سپاه ← سیاه ← آدرس ← ساده ← پایه ← سایه ← پیاده ← پادری ← سیاره ← دایره ← پاریس
۷۸۶. وزن ← زوج ← جارو ← جوان ← آرنج ← آواز ← زانو ← نجار ← انار ← اجرا ← ارزان ← جانور
۷۸۷. نوار ← گریه ← گیاه ← گران ← گوهر ← گونه ← گیره ← ویران ← آهنگر ← انگور ← نیروگاه
۷۸۸. شکل ← کویر ← کیلو ← شلیک ← ویلا ← شکار ← لشکر ← کشور ← کولر ← وکیل ← شریک ← لواشک ← شلوار

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۸۹

۷۸۹. قتل ← قلم ← قالی ← املا ← املت ← قیمت ← اتاق ← ایلام ← لیاقت ← قیامت ← مالیات ← ملاقات
۷۹۰. عدل ← دعا ← عمل ← علم ← علت ← مدال ← عادت ← املا ← معدل ← املت ← معتاد ← علامت ← عدالت ← اعتماد
۷۹۱. سود ← سوت ← هوس ← چوب ← چسب ← سبد ← بچه ← دست ← بسته ← دوست ← توبه
۷۹۲. شیخ ← آشتی ← بخیه ← بهشت ← بیشه ← شهاب ← باخت ← شاخه ← شتاب ← شباهت
۷۹۳. ارشد ← شادی ← ریشه ← رشید ← شهید ← هشدار ← دایره ← شهریار ← شهردار
۷۹۴. لیز ← کیلو ← ویلا ← ویزا ← وکیل ← لیمو ← آویز ← لوزی ← موازی ← لوازم ← مالزی
۷۹۵. شمع ← عمو ← شعر ← مشت ← ترشی ← شعور ← شروع ← مترو ← تورم ← مشتری ← مشورت ← تعمیر
۷۹۶. لکه ← دکه ← کدو ← کلاه ← کلبه ← کاوه ← کوله ← کادو ← کاهو ← کبود ← آلود
۷۹۷. مهم ← قسم ← ماسه ← مقام ← همسر ← قاره ← سرما ← ساقه ← سارق ← سماق ← سرمه ← مراسم
۷۹۸. لنگ ← لگن ← یاس ← زنگ ← سنگ ← زگیل ← زیان ← سالن ← نیاز ← انزلی ← گیلاس ← گیلان ← انگلیس
۷۹۹. موج ← نان ← جام ← نامه ← جوان ← جهان ← جنون ← جهنم ← نمونه ← جوانه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۰۰

۸۰۰. شعبه ← شتاب ← شنبه ← نبات ← شهاب ← تابش ← بهشت ← تشنه ← شانه ← تنها ← شباهت
۸۰۱. سبک ← ببر ← اسب ← کاسب ← کلاس ← کباب ← کابل ← بابل ← بابک ← لباس ← کربلا
۸۰۲. محل ← حال ← شمال ← مسیح ← حلیم ← ساحل ← سالم ← سلام ← سلاح ← مسالح
۸۰۳. موز ← سوزن ← ستون ← سونا ← نماز ← ماست ← زانو ← تماس ← زمان ← ازمون ← ناموس ← مانتو ← ستوان ← تومان ← زمستان
۸۰۴. کشک ← چکش ← کیک ← کمک ← مشک ← شکم ← چشم ← کشیش ← مشکی ← چشمک ← کشمش
۸۰۵. غذا ← کوه ← کره ← آذر ← ذره ← غار ← کوره ← غوره ← کاغذ
۸۰۶. جیب ← باج ← جیوه ← هویج ← واجب ← باجه ← جواب ← جوجه
۸۰۷. پاک ← کمد ← شاد ← کشمش ← پماد ← پشمک ← ادمکش ← شمشاد
۸۰۸. نظم ← نظام ← مربی ← ناظم ← رمان ← مربا ← منبر ← بیمار
۸۰۹. هلو ← هوش ← لال ← لواش ← ویلا ← شلیل ← لوله ← هالو ← لاله ← هیولا ← شوالیه
۸۱۰. علم ← علف ← عمه ← فهم ← فال ← شفا ← شمع ← ماشه ← مشعل ← شعله ← شمال ← عالم
۸۱۱. جنگ ← گود ← گنج ← گونه ← گوجه ← بنده ← جنوب ← گنبد ← بودجه
۸۱۲. چاق ← قیر ← چای ← قوی ← قطر ← قوری ← رویا ← قارچ ← قطار ← چاقو
۸۱۳. صفا ← نصف ← حنا ← صاف ← صحنه ← صفحه ← اصفهان
۸۱۴. هدف ← هلو ← ژله ← واژه ← هالو ← آلوده ← فولاد ← فالوده
۸۱۵. علم ← عمه ← مطب ← طلا ← طعم ← باطل ← طعمه ← مطالعه
۸۱۶. مهم ← سهم ← سیاه ← مسیر ← مریم ← سایه ← ماسه ← سرمه ← مرهم ← همسر ← سیاره ← مراسم ← سرمایه
۸۱۷. شاد ← دشت ← مشت ← مدت ← شمال ← مدال ← املت ← تلاش ← سلام ← سالم ← دستمال
۸۱۸. مشق ← مرغ ← مصر ← شرق ← مقر ← قصه ← شهر ← رقص ← غصه ← قشم ← قرص
۸۱۹. زیرک ← بازی ← زیبا ← شکار ← آبکش ← ارزش ← زرشک ← بیکار ← شیراز ← ← باریک

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۲۰

۸۲۰. سحر ← روح ← صلح ← اصل ← لوح ← سوال ← صحرا ← سلاح ← حلوا ← حصار ← ساحل ← رسول
۸۲۱. مزه ← میز ← زخم ← خزر ← خیار ←هیزم ← زیره ← خرما ← مریخ ← خمیر ← میرزا ← خمیازه
۸۲۲. دیو ← قوی ← قدم ← قیمه ← هدیه ← قدیم ← قهوه ← مهدی
۸۲۳. پشت ← دشت ← پست ← پاک ← تپش ← تشک ← دست ← کشت ← پشتک ← ساکت ← شکست ← پاکت ← دستکش
۸۲۴. نوه ← وطن ← وقت ← توان ← تنها ← تقوا ← نقطه ← قنات ← وانت
۸۲۵. آفت ← رخت ← عارف ← آخرت ← تعارف ← افتخار ← اختراع ← ارتفاع ← اعتراف
۸۲۶. عیب ← سیب ← اسب ← حبس ← بیست ← بیات ← ساعت ← حساب ← آسیب ← عباس ← تسبیح
۸۲۷. گرم ← گرگ ← گنگ ← نمک ← مرگ ← مکان ← گمرک ← گرما ← کمان ← کنار ← گران ← گرمکن ← گرگان ← کرمان
۸۲۸. چرخ ← چرم ← میخ ← چاه ← چای ← خیمه ← خیار ← خیام ← خمیر ← خرما ← خامه ← مخچه ← مریخ ← چهار ← میخچه
۸۲۹. پتو ← پلو ← پدر ← پول ← توپ ← تپل ← پدال ← پودر ← دولت ← دلار ← تولد ← پارو ← پادو ← پالتو ← دلاور

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۳۰

۸۳۰. مدت ← صفر ← مصر ← خرد ← مصرف ← فرصت ← دختر ← خدمت ← دفتر ← درخت
۸۳۱. پدر ← پناه ← پنیر ← پیدا ← پاره ← پرده ← پراید ← پیاده ← پادری ← ناهید ← دایره ← پرنده ← آینده ← پیراهن
۸۳۲. دبی ← یزد ← دیو ← کدو ← دکه ← کبد ← بدهی ← کبود ← کوزه ← کوبیده
۸۳۳. زخم ← نان ← جان ← جام ← مخزن ← نماز ← ناخن ← خانم ← خزان ← زمان ← زنجان ← انجمن
۸۳۴. قله ← قفل ← فقر ← لوح ← قول ← قهر ← حرف ← حلق ← فرق ← روح ← حوله ← حلقه
۸۳۵. عید ← دیس ← عیب ← سعی ← عدس ← سبد ← عهد ← سیب ← سعید ← هدیه ← بدهی ← سعدی
۸۳۶. شاد ← شیخ ← شاخ ← خدا ← شوخی ← خرید ← شورا ← درویش ← دیوار ← دشوار ← رادیو ← داریوش ← خورشید
۸۳۷. مدت ← همت ← هادی ← هدیه ← مهدی ← ایده ← ماده ← دهات ← ماهی ← هدایت ← اهمیت
۸۳۸. عرب ← شعر ← شهر ← عطش ← عطر ← عطار ← عابر ← شاعر ← بهار ← شهاب ← شعبه ← رابطه
۸۳۹. نان ← قول ← نقل ← وقت ← تقوا ← تونل ← آنتن ← قاتل ← قنات ← قانون
۸۴۰. غذا ← غاز ← غزل ← غرب ← زاغ ← بذر ← آذر ← لاغر ← غزال ← بالغ ← زغال ← زابل ← غبار ← البرز
۸۴۱. جسد ← جسم ← سجده ← ساده ← سنجد ← مسجد ← جهنم ← جهاد ← جامد ← جاده ← جهان ← مهندس ← همدان ← سجاده ← دماسنج
۸۴۲. گرز ← گور ← وزن ← سنگ ← سنگر ← گوزن ← نوکر ← سنگک ← سرنگ ← زرنگ ← نرگس ← سوزن ← کنسرو
۸۴۳. عکس ← سعی ← عیب ← سبک ← اسب ← بیان ← عینک ← بانک ← آسیب ← عناب ← عباس ← کاسب ← عکاس
۸۴۴. چرم ← پله ← چاپ ← لپه ← پرچم ← چاله ← چهار ← لامپ ← پارچ ← پاره ← مچاله ← پارچه
۸۴۵. مبل ← سیما ← لیمو ← سویا ← موسی ← سبیل ← لباس ← آسیب ← سوال ← مساوی ← آلبوم ← لوبیا ← ابلیس ← موبایل ← آبلیمو
۸۴۶. گویش ← شیره ← ریشه ← گریه ← گیره ← گیوه ← گوهر ← شوره ← شرور ← رشوه ← شوهر ← گوشه ← گروه ← شهریور
۸۴۷. سفت ← فوت ← نفت ← وفا ← تنفس ← مونس ← ستون ← سمنو ← ناموس ← مسافت ← ستوان ← تومان ← مانتو ← فانوس
۸۴۸. ملت ← تونل ← املا ← تاول ← املت ← امانت ← آلمان ← تاوان ← ملوان ← مولانا
۸۴۹. رحم ← روح ← لوح ← حرم ← میوه ← حریم ← میله ← حیله ← حلیم ← حوله ← حمله ← محله ← لیمو ← روحیه ← مرحله

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۸۵۰

۸۵۰. موز ← تمیز ← زیان ← زینت ← ونیز ← نیاز ← زانو ← زمین ← زیتون ← آزمون ← موازی ← میزان ← امنیت ← مایونز ← ویتنام
۸۵۱. هدف ← شهد ← بدل ← شنبه ← هلند ← دنبه ← بنده ← بلند ← دشنه ← بنفشه
۸۵۲. توت ← اسیر ← رویا ← ساری ← راست ← ترسو ← استر ← ریاست ← اورست ← تورات ← روستا ← توریست
۸۵۳. رخت ← تاج ← عاج ← خارج ← اجرا ← اخرت ← تاجر ← اخراج ← اختراع
۸۵۴. کوه ← کاهو ← کاوش ← کاهش ← آشنا ← شانه ← شکوه ← کاشان ← اشکان ← کوهان ← هواکش
۸۵۵. جرم ← رضا ← ضامن ← امضا ← نجار ← رمان ← ارنج ← انار ← آرمان ← رمضان ← مرجان
۸۵۶. زهرا ← هزار ← زبان ← روزه ← بانو ← برنز ← بازو ← روزنه ← زنبور ← راهزن ← بهروز ← روباه ← روبان
۸۵۷. ناب ← عیب ← تاب ← بیات ← باطن ← بیان ← طناب ← عناب ← نبات ← طبیعت
۸۵۸. ذوب ← ذات ← مذهب ← مذاب ← توهم ← تابه ← بوته ← توبه ← تباه ← مهتاب
۸۵۹. دقت ← صدا ← قصد ← اقا ← اتاق ← قاتل ← صادق ← اصالت ← صداقت ← اقتصاد

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۶۰

۸۶۰. ظهر ← ظرف ← حرف ← حیف ← ظریف ← حریف ← ظاهر ← حرفه ← حافظ ← رفاه ← حفره ← رایحه ← حافظه
۸۶۱. پند ← پسر ← پدر ← سپر ← آدرس ← آسان ← انار ← رسانا ← پاندا ← پاسدار
۸۶۲. قله ← لقب ← قبله ← قلاب ← نقاب ← قالب ← آبان ← انبه ← بقال ← بالا ← نقاله ← انقلاب
۸۶۳. قیر ← زمین ← امیر ← زیان ← قیام ← قرمز ← قرآن ← مزار ← میرزا ← قناری ← نیزار ← منقار ← میزان
۸۶۴. پیر ← پری ← سعی ← عید ← رعد ← رشد ← شعر ← سعدی ← عدسی ← سریع ← رسید ← پرسش
۸۶۵. حبس ← بیست ← آسیب ← ایست ← حیات ← مسیح ← حساب ← تبسم ← محبت ← حمایت ← تسبیح ← مساحت ← تمساح
۸۶۶. فنر ← دفن ← نیرو ← نوید ← فرنی ← ردیف ← درون ← فرود ← فوری ← فروردین
۸۶۷. نصب ← نخل ← خاص ← اصل ← ناقص ← نقاب ← قصاب ← خالص ← بالن ← خلاق ← خالق ← خلبان
۸۶۸. نظم ← گام ← فنا ← نفت ← تنگ ← نظام ← تفنگ ← ناظم ← نظافت
۸۶۹. دیو ← شهید ← شیار ← ریشه ← رشوه ← شیره ← ادویه ← دیوار ← دشوار ← دایره ← درویش ← هشدار ← هوشیار
۸۷۰. ساق ← چرب ← غرب ← چاق ← غرق ← اسب ← باغ ← چسب ← برق ← چراغ ← قبرس ← سابق ← براق ← سارق ← قارچ ← سراب
۸۷۱. مدت ← مشت ← همت ← دشت ← ماشه ← مشهد ← دهات ← توشه ← ماده ← شهامت ← شهادت
۸۷۲. شاخ ← لوح ← لاشه ← شاخه ← حلوا ← لواش ← خاله ← خوشه ← حوله ← خواهش ← خوشحال
۸۷۳. ورق ← چاق ← پوچ ← قوچ ← چاپ ← قهر ← چاره ← چاقو ← پاچه ← قارچ ← قاره ← پارو ← پارچ ← پارچه
۸۷۴. زیپ ← تپه ← نیزه ← پینه ← هویت ← زینت ← پوزه ← وزنه ← پونه ← پونز ← پوتین ← توهین ← زیتون
۸۷۵. غرق ← قطر ← قرض ← قبض ← قطب ← بغض ← برق ← ضرب ← ضبط ← قطره ← ضربه ← طبقه
۸۷۶. پوچ ← چاپ ← پارچ ← پنچر ← چنار ← آچار ← آوار ← انار ← پارو ← نوار ← اروپا ← چوپان
۸۷۷. قسم ← ماهی ← همسر ← سارق ← قیمه ← قیام ← سیما ← سرمه ← ساقه ← سرما ← سهام ← قاره ← سماق ← مقیاس ← سیاره ← سرمایه
۸۷۸. گره ← آگهی ← گیاه ← گریه ← گیره ← آینه ← گاری ← نگاه ← آهنگ ← گناه ← گران ← گرگان ← آهنگر
۸۷۹. زره ← پرش ← شکر ← زبر ← کره ← بره ← پشه ← پزشک ← بشکه ← برکه ← زرشک ← شهرک ← شبکه
حل بازی آمیرزا مرحله ۸۸۰
۸۸۰. زرد ← رعد ← فدا ← عزا ← دعا ← دراز ← ارزن ← فردا ← دفاع ← عارف ← عرفان ← فرزند ← زعفران
۸۸۱. میخ ← مرد ← مرید ← مدیر ← خرید ← خیمه ← مهدی ← نیمه ← نمره ← مرده ← مریخ ← خنده ← خمیر ← نیمرخ ← خمیده ← مدینه
۸۸۲. گاو ← لوس ← هلو ← مگس ← گلو ← گله ← گسل ← ماسه ← سوله ← سوال ← الگو ← هالو ← مولا ← لامسه ← ماسوله ← گوساله
۸۸۳. کوک ← سکو ← کبک ← کتک ← بوس ← اسب ← سوت ← سبک ← کتاب ← باکو ← باکو ← واکس ← سکوت ← کاسب ← کوبا ← کابوس ← کاکتوس
۸۸۴. تپه ← چاه ← چاپ ← تنه ← بچه ← پنبه ← پناه ← ابهت ← چانه ← تباه ← تنها ← پاچه ← نبات ← تپانچه
۸۸۵. طول ← طلب ← لبو ← عیب ← علی ← طبل ← طلا ← ویلا ← عالی ← بلوط ← طلوع ← طالع ← باطل ← طالبی ← لوبیا
۸۸۶. تیر ← زیر ← تیز ← زیپ ← ریز ← راز ← زار ← تراز ← پریز ← پیاز ← پاییز ← زیارت ← پیتزا
۸۸۷. نوه ← ذوق ← قرن ← قهر ← آذر ← ورق ← ذهن ← ذره ← نقره ← رونق ← قاره ← قرآن ← آذوقه
۸۸۸. کچل ← چکه ← کوه ← لکه ← غول ← لغو ← کوله ← کاوه ← کوچه ← کلاه ← چاله ← هلاک ← کاهو ← کلاغ ← آلوچه ← کلوچه
۸۸۹. حجم ← جام ← حجت ← تاج ← باج ← بام ← تاب ← حمام ← محبت ← ماتم ← تمام ← حجاب ← محتاج ← حجامت

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۹۰

۸۹۰. فنا ← فدا ← نصف ← صفا ← نقص ← افق ← داد ← صدا ← صاف ← صادق ← ناقص ← فندق ← قاصد ← قناد
۸۹۱. سبک ← سبد ← کبد ← کاج ← جدا ← جسد ← بانک ← کاسب ← اندک ← سنجد ← دکان ← سجاد ← کنجد ← سنجاب
۸۹۲. پست ← سوپ ← سپر ← ترس ← پسر ← پرتو ← پوست ← سرور ← ترور ← پارو ← اورست ← روستا ← پرستو ← پرستار
۸۹۳. تبر ← حنا ← طرح ← ربات ← نبات ← طناب ← طراح ← باطن ← انبر ← راحت ← بحران
۸۹۴. لکه ← سکه ← کلک ← هتل ← تکه ← کاسه ← کلاه ← کلاس ← هلاک ← ساکت ← سکته ← اسکلت ← اسکله ← کالسکه
۸۹۵. شکل ← شغل ← لاک ← کال ← لغت ← تشک ← داغ ← دشت ← شاد ← کلاغ ← تلاش ← کاشت ← شغال ← غلات ← غلتک ← شکلات
۸۹۶. سیب ← گلاب ← آسیب ← سبیل ← لباس ← بالن ← انگل ← سالن ← سنبل ← گیلان ← سبلان ← ابلیس ← گلابی ← سیلاب ← گیلاس ← انگلیسی
۸۹۷. گرد ← برگ ← کنار ← کربن ← گردن ← گنبد ← بانک ← اندک ← اردک ← رکاب ← دکان ← آبرنگ ← گرداب ← کرگدن
۸۹۸. شاخ ← خشن ← شخم ← شنل ← خشم ← ملخ ← نخل ← شمال ← ماشه ← نامه ← خانم ← خامه ← خاله ← شانه ← شاخه ← خانه
۸۹۹. غرق ← غرب ← قبر ← غیب ← قهر ← باغ ← برق ← قیر ← غار ← رقیب ← غایب ← براق ← غبار ← قاره ← غریبه
۹۰۰. عدس ← عید ← سعی ← دست ← دعا ← داس ← اسید ← عدسی ← سعدی ← ساعت ← ساعد ← ایست ← عادت ← عیادت ← سعادت

Adblock test (Why?)

لینک منبع


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.